د اوسپنې لرګی

د اوسپنې لرګیو لپاره ریفریکټریز

موږ د اوسپنې لرګیو لپاره مختلف انعکاس ورکوو
Al2O3-SIC-C خښته، د اور وژنې خښته